ИЗВЕШТАЈ О ЗАТЕЧЕНОМ СТАЊУ

Извештај о затеченом стању се израђује у складу са Законом о озакоњењу (Легализацији) објеката који је усвојен 20. Новембра 2015. године.

Закон о озакоњењу објеката прописују да се извештај о затеченом стању израђује за следеће категорије објеката:
– Објекти категорије А, класе 111011 и 112111;
– Објекти чија је бруто развијена грађевинска површина објекта (у даљем тексту: БРГП) већа од 400 м2;
– Објекти јавне намене;
– Инжењерски објекти.

Извештај о затеченом стању објекта који се израђује за објекте категорије А, класе 111011 и 112111 садржи:
– Елаборат геодетских радова,
– Снимак изведеног стања,
– Изјаву одговорног пројектанта или одговорног извођача радова да објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње тог објекта;
– Изјаву власника незаконито изграђеног објекта да прихвата евентуални ризик коришћења објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење.

Извештај о затеченом стању који се израђује за објекте чија је БРГП већа од 400м², објекте јавне намене и инжењерске објекте садржи:
– Елаборат геодетских радова,
– Снимак изведеног стања,
– Изјаву одговорног пројектанта или одговорног извођача радова да објекат испуњава основне захтеве за објекат;
– Изјаву власника незаконито изграђеног објекта да прихвата евентуални ризик коришћења објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење.

Снимак изведеног стања садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију, у складу са члановима 18. и 19. Закона о озакоњењу објеката.

Поред садржаја прописаног у члану 18. став 8. тачка 1) овог Закона, графички прикази за објекте чија је БРГП већа од 400м², објекте јавне намене и инжењерске објекте садржи и два карактеристична, међусобно управна пресека и друге карактеристичне пресеке и изгледе објекта.

Поред прописаног садржаја, извјештај садржи и друге специфичне податке који су карактеристични за одређену врсту објеката (за објекте нискоградње: уздужни профил, карактеристичне попречне профиле, остале приказе зависно од врсте и класе објекта), у складу са правилима струке.

Саставни део извештаја за објекте високоградње чија је БРГП већа од 400м² је изјава одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова да незаконито изграђени објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње тог објекта.

У случају да незаконито изграђени објекат високоградње има БРГП већу од 2.000 м² и/или спратност већу од П + 4, поред наведене изјаве, саставни део извештаја је и изјава пројектанта са одговарајућом лиценцом да објекат испуњава услове у погледу заштите од пожара, према прописима који су важили у време изградње тог објекта.

Саставни део извештаја за објекте јавне намене и инжењерске објекте је и изјава одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова, са одговарајућом лиценцом, да незаконито изграђени објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу носивости и стабилности, заштите од пожара и сигурности и приступачности приликом употребе, према прописима који су важили у време изградње тог објекта.

Ако стање конструкције, односно квалитет извршених радова у погледу стабилности, односно сигурности није задовољавајуће или су у међувремену измењени технички прописи за ту врсту објеката, извештај садржи и предлог мера, односно попис радова које је потребно предузети пре издавања решења о озакоњењу.