УРЕДБА О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/93)

Члан 1

Овом уредбом ближе се уредује начин одржавања стамбених зграда и станова, одређују врсте радова на одржавању, начин организовања послова одржавања као и друга питања од значаја за обезбеђењекоришћења стамбених зграда и станова на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине.

Члан 2

Одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове на инвестиционом и текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде и радове на инвестиционом одржавању стана.

Одржавање из става 1 овог члана обухвата редовно извођење радова на заштити зграде, односно њених заједничких и посебних делова, уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих делова којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост
и сигурност.

Члан 3

Радови на инвестиционом одржавањузаједничких делова зграде обухватају поправке или замену:
1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентила иони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лудија и тераса и др.);
3) лифта са припадајућим деловима (кућица, лифт овско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе према важећим прописима о лифтовима;
4) олука, одлучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
5) хоризонталне и вертикалне хидро изолације;
6) водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливеног места до прикључка на санитарни уреда (сифон судопере, умиваоника и сл.) у згради;
7) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;електро инсталације зграде до струјо мерног ормана;
8) инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озаривањемтопло воднемреже, као и оправка или замена инсталација за гас;
9) пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кисне) са припадајућим деловима (просторија са инсталацијама и уређајима);
10) хидролошког или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама;
11) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лудијама и другим заједничким деловима зграде;
12) канала за смеће у згради;
13) дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде;
14) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;
15) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
16) инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;
17) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради;
18) хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради;
19) инсталације и уређаја за централно загревање воде за заједничке просторије које припадају згради;
20) противпожарногстепеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;
21) казана на чврсто гориво у заједничким деловима зграде;
22) санитарних уређаја у заједничким деловима зграде;
23) уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

Члан 4

Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина зграде утврђују се нарочито: врсте радова на инвестиционом и текућемодржавањузаједничких делова зграде који ће се вршити у текућој години; приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и предрачун потребних средстава.

Члан 5

Радови на текућемодржавањузаједничких делова стамбене зграде обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др.;
3) дефашизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;
4) редовне прегледе и сервисирање хидролошких постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација,
инсталација водовода и канализације у згради, електоинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
5) чишћење олука и одлучних цеви зграде;
6) поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
7) кречење заједничких просторија у згради;
8) фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;
9) одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др.);
10) чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригала и слично; друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Члан 6

Радови на инвестиционом одржавању стана обухватају поправке или замену:
1) инсталација централног грејања у стану;
2) плинских инсталација и грејних тела у стану;
3) инсталација и уређаја за централно грејање воде у стану;
4) телефонских и електоинсталација у стану,
5) инсталација водовода и канализације у стану.
Радови из става 1 овог члана обухватају и друге радове у стану који су од утицаја на коришћење осталих станова и других посебних делова зграде.

Члан 7

Радови који се на згради извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности сматрају се хитним
интервенцијама у смислу ове уредбе.

Члан 8

Радови хитних интервенција у смислу члана 7 ове уредбе обухватају:
1) ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његовог поновног стављања у погон;
2) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
3) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина;
4) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лудији и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
5) поправке или замена водоводне и канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова;
6) поправке или замена хидрофора и његових делова када због квара зграда остане без воде;
7) одгушивање канализационе мреже у згради или стану и одношење изливних остатака и дезинфекција просторија у згради или стану;
8) избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради;
9) отклањање узрока нестанка струје због квара на електро- инсталацији зграде од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличиног места у заједничким просторијама;
10) утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради и стану;
11) поправке или замену цевне мреже, грејних тела и делова пословодних, односно плинских постројења зграде, због прскања делова мреже, грејних тела и пословодног, односно плинског система;
12) отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара.

Члан 9

Радови на одржавању стамбених зграда и станова утврђени овом уредбом обављају се по следећој динамици:
1) радови хитних интервенција извршавају се без одлагања а најкасније у року од 48 часова;
2) радови на испитивању противпожарних апарата, котларница, техничким прегледима лифтова и сл. извршавају се у роковима који су одредбени посебним прописима;
3) радови који се изводе на основу налога инспекције која врси надзор над одржавањем стамбених зграда и станова извршавају се у роковима утврђеним актом инспекције;
4) радови који се изводе на основу програма одржавања или одлуке скупштине зграде извршавају се у роковима утврђеним програмом одржавања или одлуком скупштине зграде.

Члан 10

На име трошкова текућег одржавања зграде и хитних интервенција, власници станова и других посебних делова зграде, односно пословних просторија плаћају одговарајући износ у складу са законом најдаље до 15-ог у месецу за текући месец на рачун стамбене зграде.

Члан 11

Уговором о поверавању послова на одржавању зграде јавном предузећу за стамбене услуге, другом предузећу, односно предузетнику, уредују се нарочито: услови и начин обављања послова одржавања; међусобни односи у случају неизвршења или неблаговременог
извршења радова на одржавању; начин и услови плаћања за обављене послове на одржавању; начин и услови извештавања скупштине зграде о извршеним пословима на одржавању. Уговором из става 1 овог члана могу се уредити и друга питања у вези одржавања (начин
наплате трошкова одржавања, удруживање средстава са другим зградама и др.).

Члан 12

Скупштина зграде бира председника скупштине зграде на период од четири године.
За председника скупштине зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде.
Председник скупштине зграде може бити разрешендужности и пре истека мандата од четири године.
Предлог за избор, односно разрешење председника скупштине зграде може поднети сваки власник стана и другог посебног дела зграде.

Члан 13

Скупштина зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничкихпослова (савет зграде, одбори, комисије и сл.).
У случају из става 1 овог члана, скупштина зграде одрешује делокруг рада радних тела које образује.

Члан 14

Скупштина зграде доноси одлуку, односно програм одржавања зграде, усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде, одрешује услове и начин одржавања реда у згради, одлучује о реосигурању зграде, накнади за рад органа управљања зградом и другим
пословима у вези одржавања и управљања зградом у складу са законом и овом уредбом.
Скупштина зграде доноси одлуке већином гласова свих члановаскупштине, тако да сваком власнику стана и другог посебног дела зграде припада по један глас.
Одлуке скупштине зграде обавезују све власнике станова и других посебних делова зграде.
Седницу скупштине зграде сазива и води председник скупштине зграде.
На седници скупштине зграде води се записник који потписује записничар и председник скупштине зграде.

Члан 15

Председник скупштине зграде заступа стамбену зграду у правним пословима са трећим лицима, пред органима управе и правосудним органима у вези са одржавањем зграде.
У оквиру овлашћења из става 1 овог члана председник скупштине зграде нарочито обавља следеће послове; извршава одлуке скупштине зграде, предлажегодишњи програм одржавања зграде и стара се о његовој реализацији; подноси извештај скупштини о реализацији програма одржавања; и о оствареним и утрошеним средствима за одржавање; закључује уговоре у име зграде, измирује обавезе у име и за рачун зграде, прима уплате у корист зграде; подноси тужбе у име зграде против власника станова и других посебних делова зграде који не
извршавају своје обавезе, врши и друге послове за које га овласти скупштина зграде.
Председник скупштине зграде овлашћен је да без претходне одлуке скупштине зграде, предузима потребне мере за извршавање радова који се сматрају хитним интервенцијама у смислу ове уредбе.

Члан 16

О приходима, расходима и утрошку средстава на име одржавања стамбене зграде води се евиденција.
У евиденцији из става 1 овог члана исказују се подаци о оствареним расходима за одржавање зграде и о готовинским уплатама и исплатама у готову и преко жиро-рачуна стамбене зграде, по основу одржавања стамбене зграде.
О приходима и расходима из става 1 овог члана, скупштина зграде усваја извештај једанпут годишње и у исти имају право увида сви власници станова и других посебних делова зграде.

Члан 17

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Правилник о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“, број 22/90)

Члан 18

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.